1. Tillämpning
Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Wellstep AB, org.nr 559322-5187 (”Wellstep”). Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen.

Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.

2. Tjänster
Wellstep erbjuder stegtävlingar och aktivitetsutmaningar för företag som vill motivera sin personal att motionera mera och förbättra sin hälsa.

Stegtävlingen är ett klassiskt upplägg på friskvårdsaktivitet. Wellsteps stegtävling är enkel och flexibel där deltagarna med hjälp av sin stegräknare (som man lägger i fickan eller via app) registrerar det antal steg som man går under dagen. Dessutom finns även möjlighet att omvandla andra typer av aktiviteter som t.ex. cykling, styrketräning och innebandy till steg så att dessa kan tillgodoräknas i stegtävlingen.

Aktivitetsutmaningen är en tävling där alla deltagare motiveras att röra sig minst 30 minuter per dag. Vilken typ av aktivitet spelar mindre roll, det viktiga är att man gör något. Alla aktiviteter ger 1 poäng per minut och många företag väljer att lotta ut priser bland de deltagare som klarat målet på 30 minuter, antingen för hela tävlingen och/eller för resp. vecka. Tjänsterna tillhandahålls via webbplatsen www.wellstep.se och via mobilapplikationen Wellstep.

Wellstep erbjuder även ett tävlingsabonnemang. Abonnemanget ger obegränsat antal tävlingar (stegtävlingar och aktivitetsutmaningar) under ett års tid, räknat från startdatumet på den första tävlingen. Det är ingen bindningstid och förlängs inte automatiskt efter ett år. 

3. Beställning och bekräftelse
Tjänsterna och stegräknare kan beställas antingen direkt på Wellsteps webbsida genom att fylla i ett formulär (https://www.wellstep.se/bestall/) eller per e-mail eller telefon. Så snart Wellstep har mottagit en beställning skickas en orderbekräftelse till Kunden. Kunden väljer själv tid för sin tävling och tävlingen får pågå under max ett år.

4. Tillgång till tjänsterna
För att deltagarna ska få tillgång till tjänsten så behöver Wellstep namn, e-postadress och lagindelning (vid lagtävling) på alla deltagare. Detta kan vi få på lite olika sätt men det vanligaste är att Kundens kontaktperson mailar oss t.ex. en excel-lista med uppgifterna. Vi lägger sedan in alla deltagare (ingen extra kostnad) och skickar ut mail till alla deltagare med inloggningsuppgifter samt instruktioner några dagar innan tävlingen startar. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas till Wellstep är korrekta och aktuella.

Alternativt kan Wellstep sätta upp ett anmälningsformulär där deltagarna anmäler sig och skriver in sina uppgifter själva. Anmälningssidan kommer man åt genom t.ex. www.wellstep.se/företagsnamn. Anmälan kan antingen vara upplagd så att varje deltagare anmäler sig, men mer vanligt är att en person i laget anmäler samtliga i sitt lag.

5. Stegräknare
Wellstep erbjuder även stegräknaren Omron Walking Style One 2.0 till försäljning. Stegräknare kan beställas via vår Kundtjänst eller direkt i beställningsformuläret på vår hemsida. Stegräknare som Kunden köper av Wellstep omfattas av två (2) års garanti. Garantin gäller inte fel som uppstår på grund av felaktig användning eller yttre åverkan.

Stegräknare levereras i god tid innan tävlingsstart, vanligtvis inom 10 dagar från beställningsdatum men vid större beställningar kan leveranstiden bli något längre. En fraktkostnad debiteras per försändelse, Kunden väljer själv till hur många och vilka adresser stegräknarna ska skickas.

6. Tävlingens genomförande
Under tävlingstiden kan deltagarna antingen välja att logga steg/aktiviteter manuellt från valfri stegräknare/app och göra det via hemsidan wellstep.se eller genom att använda Wellsteps app för att registrera detta. 

För vår aktivitetsutmaning krävs inga hjälpmedel utan här registreras tid och utförd aktivitet på Wellstep.se eller i appen Wellstep. 1 minut ger 1 poäng och målet är minst 30 minuter aktivitet/dag.

7. Uppföljning
Wellsteps system gör det enkelt för deltagarna att följa hur tävlingen går. Alla deltagare har en personlig sida där deras företags/organisations tävling visas. Där kan deltagarna se hur många steg/aktiviteter eller hur många poäng som samlats i aktivitetsutmaningen samt individuella och eventuella lagresultat. I stegtävlingen visas även en kartbild över hur långt de tagit sig på sträckan som de ska gå under tävlingen, passerade delmål och nästa delmål.

8. Pris och betalningsvillkor
Pris för aktuell beställning anges i orderbekräftelsen. Priserna anges exklusive mervärdesskatt om inte annat framgår av orderbekräftelsen.

Efter tävlingsstart skickar Wellstep en faktura på startkostnad och deltagaravgift baserad på antal upplagda deltagare. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum om inte något annat har överenskommits. 

Vid köp av abonnemang kan tävlingens administratör/administratörer enkelt lägga till nya deltagare under året. Varje kvartal stäms antal aktiva deltagarlicenser av och ev. extra licenser faktureras för den tid som återstår av året till trefjärdedels, halv eller en fjärdedels avgift. Vid abonnemangsstart ingår att vi sätter upp alla deltagare och skickar ut inloggningsmail. I fall ni önskar hjälp med detta i samband med en ny tävling tillkommer en avgift på 500kr. 

Betalning ska vara Wellstep tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Wellstep rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader. Erläggs betalning inte inom föreskriven tid har Wellstep även rätt att avbryta pågående tävling till dess att betalning erlagts.

9. Av- och ombokningsvillkor
Kunden har rätt att avbeställa en tävling utan kostnad innan den har lagts upp i Wellsteps system. Om tävlingen redan är upplagd så kan startdatum skjutas fram och då även betalningen. Om Kunden önskar ställa in tävlingen helt i detta läge faktureras startkostnaden.

Vid uppskjuten eller inställd tävling där stegräknare redan levererats till Kunden faktureras dessa. 

10. Support
Om tävlingsdeltagarna har frågor under tävlingstiden kan de kontakta Wellsteps support genom att maila till följande adress: support@wellstep.se. Frågor till supporten besvaras normalt inom 24 timmar under kontorstider.

11. Fel och störning i tjänsten
Med fel och störning i tjänsten avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som fel avses inte sådana fel eller brister som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som enbart är av mindre betydelse för Kunden. Wellstep försöker efter bästa förmåga övervaka leveranserna av våra Tjänster och förebygga problem beträffande dessa. Eventuella fel eller brister ska dock alltid anmälas till vår kundtjänst. Wellstep ska avhjälpa fel inom skälig tid efter felanmälan.

12. Reklamera fel i utrustning
Om en stegräknare tillhandahållen av Wellstep är trasig vid leverans, s.k. uppackningsfel, och skadan inte beror på transportskada ska detta anmälas till vår kundservice, se kontaktuppgifter längre ner i dokumentet, inom 2 dagar från det att du mottagit varan. Varan skickas tillbaka till Wellstep och efter godkänd kontroll skickas sedan ersättningsprodukt till dig.

Om du upptäcker andra fel eller brister i varan, som inte är uppackningsfel, ska dessa åberopas inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Du kan reklamera en felaktig vara inom två (2) år från det att du mottagit varan. Därefter förlorar du rätten att åberopa felet.

13. Anlitande av underleverantör
Wellstep har rätt att vid behov anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

14. Avtalstid
Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Wellstep till dess att beställd tävling har genomförts och full betalning erlagts.

15. Immateriella rättigheter
Wellstep äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till tjänsten. Det är inte tillåtet att som Kund kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

16. Behandling av personuppgifter
I samband med tillhandahållande av tjänster enligt detta avtal behandlar Wellstep vissa personuppgifter för Kundens räkning. Wellstep är i dessa fall personuppgiftsbiträde och Kunden är personuppgiftsansvarig. Wellstep förbinder sig att följa vad som stadgas i gällande dataskyddlagstiftning och behandla personuppgifterna endast i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal och i enlighet med vår Integritetspolicy.

Wellstep ska på anmodan av Kunden teckna ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.

17. Force Majeure
Om part, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra Avtalet som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp eller terrorism) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är parten befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Skulle fullgörelsen uppskjutas med stöd av denna punkt under mer än sex månader äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta motparten om detta.

18. Ändringar
Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.

19. Tillämplig lag och tvist
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.