English version

1. Om Wellstep

Wellstep ägs och drivs av Wellstep AB, org.nr 559322-5187, Argongatan 3, 431 53 Mölndal.

2. Allmänt

Personuppgifter är information som enskilt eller ihop med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en fysisk person som är i livet. Det kan handla om t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innebär alla sätt som personuppgifterna hanteras, som t.ex. insamling, analysering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

3. Personuppgiftsansvarig

Wellstep AB, org.nr 559322-5187, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

4. Vilka typer av information samlar vi in?

Beställning av tjänst

När beställning av tävling görs via hemsidan eller på annat sätt kan följande personuppgifter lagras för den kontaktperson(er) som gjort beställningen:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Leveransadress
 • Fakturaadress

Vid uppladdning av fil i orderflödet lagras denna fil innehållandes för samtliga deltagare:

 • Namn
 • E-postadress

Tävlingar

I tävlingar lagras följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Steg och registrerade aktiviteter

Förfrågan om demo-inloggning

Vid förfrågan om demo-inloggning till tjänsten genom ifyllande av formulär på hemsidan eller via mail/telefon lagras följande personuppgifter om den person som gjort förfrågan:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • E-postadress

5. Cookies

Hemsidan (www.wellstep.se) samt tjänsten (inloggning via dator eller i appen) använder cookies – små textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att ge dig en bättre användarupplevelse. I allmänhet används cookies för att behålla användarinställningar, lagra information om saker som kundvagnar och ge anonymiserad spårningsinformation till tredje parts applikationer som Google Analytics. Cookies kommer helt enkelt göra din användarupplevelse bättre.

Vill du inte tillåta cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

6. Hur använder vi personuppgifterna?

Beställning av tjänst

Vi behöver personuppgifter om dig som kontaktperson för att kunna sköta alla praktiska detaljer kring uppsättning av er tävling. Vid beställning av stegräknare skickas ditt namn, mejladress och telefonnummer till fraktbolaget som sköter leveransen.

Wellstep kan komma att använda personuppgifterna för att skicka ut erbjudanden till beställaren av en tävling.

Tävling

För att starta en tävling behöver alla få sina inloggningsuppgifter och dessa skickas med e-post till respektive deltagare.

I tävlingen publiceras namnen på deltagare (finns möjlighet att dölja om man så önskar). E-postadress visas inte för några andra deltagare i tävlingen med undantag för eventuella administratörer.

Förfrågan om demo-inloggning

Personuppgifterna används för att administrera möjligheten att se mer av våra tävlingar inför köp samt att kunna återkoppla kring de tjänster som efterfrågats och skicka ut erbjudanden om dem.

7. Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Personuppgifter inhämtas och behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtal. Vi behandlar dina uppgifter enbart i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Wellstep ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

8. Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter rörande kontaktperson/beställare sparas i 24 månader från senaste beställningsdatum, därefter raderas personuppgifter.

Personuppgifterna vid förfrågan om demo till tävling sparas i 12 månader, därefter raderas personuppgifter.

Personuppgifter rörande deltagare i tävlingar sparas i 6 månader efter tävlingens slutdatum, därefter raderas personuppgifterna.

9. Vart lagras uppgifterna

All data lagras inom EU.

10. Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs enligt lag samt till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Wellstep, som till exempel bokföringstjänster, IT-tjänster eller logistiktjänster. I den mån det är tillämpligt har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med dessa samarbetspartners.

11. Google Fit

Denna paragraf beskriver hur vi hanterar personuppgifter (steg) från Google Fit.

Deltagare i stegtävlingar kan välja att ansluta sitt Google Fit-konto till Wellstep, förutsatt att detta har aktiverats av tävlingens administratör. Att ansluta till Google Fit är upp till varje deltagare att själv avgöra och det finns inget krav att göra detta för att delta i en stegtävling.

Att ansluta Google Fit innebär att steg automatiskt hämtas från Google Fit till tävlingen och att deltagare inte behöver registrera sina steg manuellt.

a. Hur får vi tillgång till steg från Google Fit

För att ansluta sitt Google Fit-konto till Wellstep klickar deltagaren på ”Inställningar” på tävlingssidan och följer instruktionerna. I denna process visas ett sk. ”OAuth consent screen” där deltagaren godkänner att Wellstep får tillgång till att läsa information om fysisk aktivitet från Google Fit.

b. Vilka uppgifter hämtas från Google Fit?

Den enda data som vi samlar in från Google Fit är det aggregerade antalet steg per datum (ej klockslag). Inga övriga data hämtas från Google Fit.

c. När hämtas steg från Google Fit?

Steg hämtas från Google Fit när deltagare loggar in i tävlingen och sparas i Wellstep på det datum som stegen gåtts.

d. Hur används stegen från Google Fit?

Stegen summeras ihop med ev. andra steg som registrerats manuellt eller från andra typer av aktiviteter som registrerats och presenteras i stegtävlingen i tabeller med bästa deltagare och lag samt en virtuell sträcka med olika delmål. Endast det totala antalet steg presenteras för andra deltagare i tävlingen, detta förutsatt att deltagaren inte valt att dölja sitt resultat (se punkt 6). Antal steg delas aldrig utanför den tävling som deltagaren själv deltar i.

e. Vilken laglig grund finns för att använda steg från Google Fit?

Steg inhämtas och behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet att anordna en stegtävling. Vi behandlar dina uppgifter enbart i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Wellstep ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

f. Hur länge sparas stegen från Google Fit?

Steg från Google Fit sparas i 6 månader efter tävlingens slutdatum, därefter raderas stegen samt övriga personuppgifter för tävlingsdeltagare. Anledningen till att det sparas efter avslutad tävling är att administratörer och deltagare vill kunna komma åt tävlingsresultat efter avslutad tävling för att följa upp resultat och utse ev. vinnare i tävlingen.

g. Vilka kan komma att ta del av information kring steg från Google Fit?

Vi kommer inte att sälja eller dela vidare information från Google Fit till tredjepart och vi kommer inte att behandla deltagarnas personuppgifter i marknadsföringssyfte.

h. Hur tar man bort kopplingen till Google Fit?

Öppna Google Fit-appen och gå till inställningar för anslutna appar. Klicka här på Wellstep och ”Koppla från”. När detta är gjort har Wellstep inte längre möjlighet att hämta någon typ av data från Google Fit.

12. Dina rättigheter

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 1. Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 2. Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 3. Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Wellstep inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund. Observera att du inte har möjlighet att deltaga i en tävling om du begär att vi raderar dina uppgifter.
 4. Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Hör av dig till support@wellstep.se om du önskar göra något av ovanstående.

13. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta oss på support@wellstep.se.